Historia

19.08.1994 roku uchwalono ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. W duchu tejże ustawy w naszym kraju zaczęły powstawać Środowiskowe Domy Samopomocy, których zadaniem jest wdrożenie osób z zaburzeniami zachowania do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym nasze władze lokalne podjęły decyzję o utworzeniu tego typu placówki. Dyrekcja WZPS Sieradz skierowała do Burmistrzów i Wójtów województwa sieradzkiego prośbę o udostępnienie wolnych lokali w celu utworzenia środowiskowych Domów Samopomocy. Gospodarz naszej gminy Pan Zygmunt Pawlak stwierdził, ze takie wolne przestrzenie lokalowe istnieją i można je po zaadoptowaniu przeznaczyć na ten cel. Zespół, pod przewodnictwem kierownika GOPS w Mokrsku Pani Jolanty Gardyan przystąpił do pracy w ocenie potrzebnych środków finansowych.

9 marca 1996 roku Wójt gminy Mokrsko wystąpił o uzyskanie decyzji o prze adaptowaniu starej części budynku szkoły podstawowej w Mokrsku i o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w miesiącu sierpniu ustnej zgody na adaptacje oraz po uchwale Rady Gminy w Mokrsku z dnia sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy pełną parą ruszyły przygotowania do rozpoczęcia remontu. Najpierw oczywiście kosztorysy, potem długie i zacięte przetargi, prośby o dofinansowanie i …… Prace wewnątrz budynku rozpoczęły się 1 stycznia 1997 roku. Ich zakończenie zbiegło się z wizytą Pana Wojewody Jana Rysia 17 kwietnia 1997 roku.

Pozostawała kwestia wyposażenia pomieszczeń, zbudowania podjazdów i zakupu samochodu. Wielka bolączkę stanowiły środki finansowe, ale i te wytrwałej i zapobiegliwej Pani Jolancie udawało się zdobyć. Wybudowano podjazdy, wyposażono nowocześnie i przewidywanymi potrzebami Środowiskowy Dom Samopomocy. Niezbędny stawał się środek transportu, który umożliwiłby i ułatwił przyjazdy pensjonariuszy do ŚDS w Mokrsku. Kolejna prośba i nieoczekiwanie znalazły się pieniądze na zakup samochodu. W grudniu 1997 roku ŚDS dysponował już własnym mikrobusem marki Lublin. Najważniejsze sprawy związane z przygotowaniami do otwarcia Domu zostały zakończone. Czekano już tylko na pracowników i pensjonariuszy…

Oficjalne i uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku nastąpiło 20 listopada 1997 roku, w wigilię Dnia Pracownika Socjalnego. Z szeregu zaproszonych i przybyłych gości należy wymienić: przedstawicieli Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej: p. Dyrektor Eugenię Błaszczyk , p. Kazimierę Kubicką oraz p. Bożenę Wojcierowską, przedstawicieli centralnych władz rządowych: p. Senatorów- Stanisława Cieślę i p. Pieniążka (Wojewoda p. Jan Ryś odwiedził ŚDS w Mokrsku dwukrotnie 17.IV.1997 r. na zakończenie remontu wewnątrz budynku oraz 18.XI.1997 r. przed oficjalnym otwarciem) i delegację posłów do Sejmu RP z woj. Sieradzkiego, przedstawicieli samorządowych władz lokalnych, tj.: Wójt Gminy Mokrsko p. Zygmunt Pawlak, Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko p. Władysław Piśniak oraz Przewodnicząca do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej Ośrodków Pomocy Społecznej Ziemi Wieluńskiej.

Dzień 20 listopada 1997 r. stanowi dla wszystkich osób, które przyczyniły się do utworzenia ŚDS w Mokrsku, moment satysfakcji i radości osobom niepełnosprawnym. Dla jednych był rezultatem dobrze spełnionego obowiązku wynikającego z zajmowanych stanowisk, dla innych zaś bezinteresowną pomoc. Uwieczniał ich zaangażowanie w niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym- przyszłym pensjonariuszom ŚDS.

Wszystkim, którzy przyczynili się i pomagali w utworzeniu ŚDS składamy teraz serdeczne podziękowania.

Od 2011 roku ŚDS funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy w Mokrsku