Regulamin

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa organizację, zakres oraz tryb pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku określanego dalej jako ŚDS.

2. Do zakresu działań ŚDS należy wykonywanie zadań wynikających w szczególności z :

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009r, Nr 175, poz.1362;

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn.zm;

3) ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm;

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm;

5) Uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 1996r. numer XVII/80/96 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku.

6) Uchwały Nr LI/286/2010 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku z dnia 29 października 2010r.

§ 2. 

1. Siedzibą ŚDS jest zaadoptowana część budynku przy Zespole Szkół i Przedszkola w Mokrsku.

2. Obszar działania ŚDS stanowi teren gminy Mokrsko i Skomlin.

3. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu dla 34 uczestników z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wskazujących na inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych..

§ 3. Głównym zadaniem ŚDS jest zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz zaspokojenia potrzeb bytowych, których samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując swoje uprawnienia, środki i możliwości.

Rozdział 2.

Przedmiot działania oraz zakres i poziom świadczonych usług

§ 4. 

1. ŚDS świadczy usługi specjalistyczne, których zakres i rodzaj zajęć dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym planie wspierania, aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, zwany Planem Postępowania Wspierająco-Aktywizującego.

2. Uczestnikom ŚDS zapewnia się w szczególności prowadzenie postępowania wspierająco- aktywizującego.

3. W celu określenia indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika oraz zakresu usług, działa Zespół Wspierająco-Aktywizujący złożony z kierownika ŚDS oraz jego pracowników.

4. Do zadań Zespołu Wspierająco-Aktywizującoego należy opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego

5. Plan postępowania wspierająco-aktywizującego obejmuje:

1) treningi umiejętności samoobsługowych;

2) treningi zaradności życiowej;

3) treningi w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej;

4) treningi kulinarne i gospodarstwa domowego;

5) treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych;

6) treningi budżetowo-ekonomiczne;

7) treningi spędzania wolnego czasu;

8) treningi umiejętności praktycznych;

9) terapię psychologiczną;

10) terapię zajęciową;

11) treningi sportowe i rekreacyjne;

12) konsultację psychiatryczną;

13) wsparcie pielęgniarsko-opiekuńcze;

14) świadczenia kulturalne;

15) inne formy postępowania, w tym przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku i rynku pracy.

6. Rodzaj i zakres zajęć w ramach planu postępowania wspierająco-aktywizującego jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.

7. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dodatkowo swoim uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem i odwożenia po zajęciach.

8. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom warunki do rozwoju samorządności. Uczestnicy ŚDS mogą tworzyć samorząd, którego jednym z celów jest kształtowanie i umacnianie zachowań sprzyjających samopomocy.

§ 5. 

1. ŚDS Zapewnia odpowiednie warunki terapeutyczne i rehabilitacyjne.

2. ŚDS zapewnia należyte warunki sanitarne i higieniczne.

Rozdział 3.

Kierowanie Środowiskowym Domem Samopomocy

§ 6. ŚDS kieruje kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest odpowiedzialny za prawidłowe jego funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. W razie nieobecności Kierownika zastępstwo w zakresie administrowania placówką sprawuje wyznaczony przez niego na piśmie pracownik ŚDS.

§ 8. 

1. Kierownik ŚDS opracowuje sprawozdanie roczne z działalności ŚDS, którym zawarte są informacje o efektach i formach prowadzonej działalności, stopniu realizacji zadań, zasobach przeznaczonych na funkcjonowanie domu, liczbie osób uczestniczących w poszczególnych zajęciach oraz współpracy zapewniającej integrację społeczną.

2. Wnioski wynikające ze sprawozdania są wykorzystywane w usprawnianiu funkcjonowania domu.

§ 9. Kierownik ŚDS jest odpowiedzialny za opracowanie rocznych planów działalności ŚDS.

§ 10. 

1. Kadrę ŚDS tworzą:

1) kierownik ŚDS;

2) instruktor terapii zajęciowej/terapeuta-pedagog

3) psycholog;

4) pielęgniarka;

5) księgowa;

6) kierowca;

7) istnieje możliwość zatrudnienia na zlecenie konsultanta psychiatry lub innego specjalisty w uzasadnionych przypadkach.

2. W czasie nieobecności Kierownika ŚDS wyznacza on w porozumieniu z Wójtem osobę spośród personelu pełniącą obowiązki Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku.

3. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa indywidualny zakres czynności i odpowiedzialności ustalony przez kierownika Domu.

§ 11. 

1. ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 z czego 6 godzin przeznaczone jest na zajęcia wspierająco-aktywizujące; pozostałe 2 godziny przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji, zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia.

2. Dopuszcza się możliwość organizowania zaplanowanych zajęć w godzinach innych niż w/wym. Oraz w dni wolne od pracy.

3. W ramach działalności ŚDS, za zgodą kierownika, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się także zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników.

§ 12. W ramach ŚDS funkcjonują następujące pracownie:

1) sportowo-rekreacyjna;

2) stolarska;

3) kulinarna i gospodarstwa domowego;

4) komputerowo-edukacyjna;

5) plastyczno-krawiecka;

6) gabinet konsultacyjny do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pielęgniarskiego, psychiatrycznego, pedagogicznego;

7) jadalnia pełniąca również funkcję ogólnej sali spotkań.

§ 13. W realizacji zadań ŚDS współpracuje z innymi organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi.

Rozdział 4.

Kierowanie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy , dokumentacja oraz odpłatność za pobyt w ŚDS

§ 14. 

1. Podstawą do korzystania ze świadczeń ŚDS stanowi decyzja administracyjna kierująca oraz ustalająca odpłatność wydana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mokrsko.

2. Decyzję wydaje się na czas długoterminowy – niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, i krótkoterminowy-konieczny do dokonania przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący wstępnej oceny, czy dana osoba kwalifikują się do określonego typu domu, czy chce kontynuować zajęcia.

§ 15. 

1. W ŚDS prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna każdego uczestnika.

2. Dokumentacja zbiorcza zawiera:

1) ewidencję obecności uczestników na zajęciach;

2) ewidencję uczestników czasowo przebywających w szpitalu, w domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę;

3) ewidencję byłych uczestników utrzymujących stały kontakt z ŚDS,

4) dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.

3. Dokumentacja indywidualna zawiera:

1) kopię rodzinnego wywiadu środowiskowego;

2) kopię decyzji administracyjnej kierującej do domu i ustalającej odpłatność;

3) kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

4) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie zdrowia i wskazaniu do uczestnictwa w zajęciach ŚDS;

5) Informację o sprawności w zakresie samoobsługi – karta informacyjna;

6) indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego i okresowej oceny jego wyników;

7) Dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp lub przetwarzanie danych osobowych nieupoważnionym z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozdział 5.

Prawa i obowiązki uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku.

§ 16. 

1. Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy ma prawo:

1) korzystania z usług świadczonych przez ŚDS;

2) godnego i podmiotowego traktowania;

3) uzyskania pełnej informacji o usługach;

4) pomocy w zaspokajaniu potrzeb osobistych i zapewnieniu ochrony prawnej;

5) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby (w miarę możliwości psychofizycznych);

6) zgłaszania skarg i wniosków;

7) rozwoju samorządności;

8) usprawiedliwionej nieobecności w ŚDS;

9) jak najpełniejszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań;

10) przebywania poza terenem ŚDS po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ŚDS

§ 17. Uczestnikom ŚDS zabrania się :

1) przychodzenia na zajęcia pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

2) wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych na terenie ŚDS .

§ 18. Uczestnik ŚDS ma obowiązek :

1) uczestnictwa w realizacji planu postępowania wspierająco – aktywizującego;

2) przestrzegania czasu zajęć i ustalonego porządku;

3) stosowania się do uzasadnionych poleceń pracowników ŚDS

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego;

5) dbania o higienę osobistą oraz estetyczny wygląd zewnętrzny

6) przestrzegania obowiązujących w ŚDS przepisów i regulaminów;

7) ponoszenia opłaty za pobyt w ŚDS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) od uczestników nie pobiera się opłat za posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego.

§ 19. 

1. Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony w ŚDS porządek, może być skreślony z listy uczestników.

2. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Kierownik ŚDS na wniosek Zespołu Wspierająco – Aktywizującego.

3. Prawa i obowiązki uczestników są zawarte również w utworzonym przez nich samych „Regulaminie Uczestnika”.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Uczestnika oraz Regulaminem ŚDS, a złożeniem podpisu potwierdzić przyjęcie do wiadomości i stosowania.

§ 20. ŚDS nie odpowiada za przedmioty wartościowe przyniesione przez uczestników na teren ŚDS.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 21. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Wójta Gminy Mokrsko.