Statut

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka organizacyjna pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku, zwana dalej ŚDS, działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

8) Uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 1996 r. numer XVII/80/96 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku;

9) niniejszego statutu.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Mokrsko.

§ 3. 

1. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest budynek, Mokrsko 254, 98-345 Mokrsko, w zaadaptowanej na ŚDS części budynku przy Zespole Szkół i Przedszkola w Mokrsku .

2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest Placówką typu A, B i C , jest przeznaczony dla osób dorosłych i osób małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką o charakterze ponadlokalnym, swoim zasięgiem obejmuje gminę Mokrsko i Skomlin.

4. Osoba małoletnia powyżej 16 roku życia i jej przedstawiciel ustawowy wyrażają zgodę na przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 2.

Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 4. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 34 osób obojga płci z zaburzeniami psychicznymi.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy przebywają osoby od poniedziałku do piątku. Godziny pracy Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin organizacyjny .

§ 5. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy :

1) organizacja całokształtu spraw związanych z życiem osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania;

2) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich;

3) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku;

4) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej;

5) rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, celem zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji.

§ 6. 

1. W zakresie realizacji powyższych zadań Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych polegających na nauce , rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym .

2. W celu realizacji powyższych zadań ŚDS współpracuje z rodzinami (opiekunami), placówkami służby zdrowia, odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 7. 

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik wobec, którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Mokrsko. Wobec pracowników ŚDS czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Kierownik ŚDS.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

3. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Kierownika ŚDS i zatwierdzony przez Wójta Gminy Mokrsko.

4. Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego winni być zapoznani wszyscy uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 8. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Mokrsko finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Łódzkiego.

§ 9. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan rzeczowo-finansowy wchodzący w skład budżetu Gminy .

2. Rzeczowe wskaźniki planu ustalone są zgodnie z wytycznymi Wójta w porozumieniu z Wojewodą Łódzkim.

3. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy sporządza sprawozdania finansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przekłada je Wójtowi Gminy.

§ 10. Dochodami Środowiskowego Domu Samopomocy są dochody uzyskane z:

1) dotacji od Wojewody Łódzkiego;

2) dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy;

3) inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 5.

Nadzór i kontrola

§ 12. 

1. Nadzór bezpośredni nad Środowiskowym Domem Samopomocy sprawuje Wójt Gminy.

2. Wojewoda Łódzki sprawuje nadzór merytoryczny i kontrolny.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 13. Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podłużnej o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy Mokrsko 254 98- 345 Mokrsko Tel/fax. 43 841 – 18 – 13.

§ 14. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Mokrsko.