Trening umiejętności społecznych i zachowania się w miejscach publicznych

Rodzaj wsparcia:  kontakty interpersonalne.

Forma wsparcia: trening umiejętności społecznych / zachowania się w miejscach publicznych.

Metody pracy:

 1. Indywidualne rozmowy uczestników z zespołem wspierająco –aktywizującym oraz udział w zajęciach grupowych.
 2. Zebrania społeczności: dyskusje, ćwiczenia wypowiadania się w grupie, nauka słuchania, rozwiązywanie problemów pojawiających się na grupie
 3. Udział w imprezach integracyjnych
 4. Wizyty domowe.
 5. Spotkania z „ interesującą osobą”.
 6. Wyjazdy do kina, muzeum, wycieczki krajoznawcze, agroturystyka połączona z hipoterapią.

Cele / zadania:

CELE/ZADANIA:

 1. Ukształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi i społecznością lokalną.
 2. Rozumienie reguł skutecznej, jasnej i wyraźnej komunikacji (doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, aktywnego słuchania).
 3. Poznanie zasad rozwiązywania konfliktów i umiejętne ich stosowanie.
 4. Nabycie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 5. Wyuczenie / podtrzymanie nawyków grzecznościowych
 6. Zintegrowanie z osobami niepełnosprawnymi z innych placówek oraz społeczeństwem lokalnym.

EFEKTY: Uczestnicy nabędą umiejętność pracy w grupie, poznają reguły komunikacji, poznają zasady rozwiązywania konfliktów oraz zachowania w miejscach publicznych. Dzięki tym zajęciom uczestnicy będą prawidłowo zachowywać się w różnego rodzaju instytucjach, placówkach, będą stosować formy grzecznościowe stosownie do sytuacji.

Integracja