Rodo

Informacja w związku z RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 254, Tel/fax-43-841-18-13

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: inspektor@iod-wielun.pl lub korespondencyjnie na adres: Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Środowiskowy Dom Samopomocy przetwarza dane  w celach:

  • realizacji obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO,
  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawna 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane są przetwarzane również ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu tej osoby, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86